How Tall is Pia Mia Perez?

Pia Mia Perez’s Height is 5’5″ (165 cm)