How tall is Poppy Delevingne?

Poppy Delevingne height: 5’10” (178 cm)
Poppy Delevingne