How tall is Mireia Lalaguna Royo?

Mireia Lalaguna Royo‘s height is 5’10” (178 cm)