How tall is Emily Ratajkowski?

Emily Ratajkowski‘s Height is 5’7” (171 cm)
Emily Ratajkowski Height
Emily Ratajkowski